ࡱ> H !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNORoot Entry F`2QSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQROh+'0 ,L p sQN~~f[`N/{_ 0l[HhNgYRl 0vwAdministrator Normal.wptAdministrator10@ q@2Qd Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,x4  $,Microsoft China5` (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.7224 ^ ` o(,{zH^H\`\ H)^\`\ .^\`\ .4^4\`\ 40TableData WpsCustomData P@KSKS.@MM8 \ b(j$ hf -E l[HhNgYRl ;`R ,{Nag :NO[V[y[ ~bV[[hQT)Rv ĉTR:_O[L?e{tl[HhNgY]\O 9hnc 0-NNSNlqQTVO[V[y[l 0N N{yO[l SvQ[eagOI{l_lĉ 6R[,gRl0 ,{Nag O[L?e{t[lQl>Nb0:gsQTUSMObJT0O[hgSs0 gsQyvmZl2V[y[vHhN~"} Olgb~~0cwO gsQ:gsQ0USMOgYt (u,gRl0 ,{ Nag gYl[HhN ^S_ZWcYeT`Yv~T NN[:NOnc Nl_:NQ~ ZP0RN[nZi ncnx[0EQR ['`Qnx z^Tl YtS_0 ,{Vag ,gRl@by l2V[y[ /fcݏSO[l_0lĉTĉzv NRL:NKNN N OV[y[ N^w`w`v N OV[y[QNP[vcV Nf*g N^w`w`v0 ,{Nag X[(W NR`b_KNNv cl2V[y[Yt N ^\NV[y[veNDebvQNirT N= Nfv SsKNew ~[~10eQ :g[~0y[~60eQge N=v N *gǑS&{TV[O[ĉ[bhQvO[ce (WNTQSvQNlQqQOo`Q~0 g~Te~O-N OV[y[v N O(uޏcNTQbvQNlQqQOo`Q~v{:g0yRX[PN(I{Oo`YX[P0YtV[y[ NOo`Y܏ zc6Rv0 ,{mQag l[HhNgY]\O;NSb N gf@bl2vV[y[NyvQ[N[~ N gfHhNN[0;N`T gsQ#NNXT N Bl gsQ:gsQ0USMOǑS_veQece V 9hnc gsQl_0lĉTĉzI{[#NNXTcQYt^ v^cwO:gsQ0USMO\OQYt N [HhNf2Qv cwO:gsQ0USMOR:_T9eۏO[]\O0 ,{Nag l[HhNgY[LR~Rt0TvQ#v]\O6R^0V[O[L?e{t;N{hQVvl[HhNgY]\O00WeT~O[L?e{t(W N~O[L?e{tc[ N #,gL?e:SWvl[HhNgY]\O0 gsQ:gsQ0USMO(WO[L?e{t蕄v~~0cwO0c[ N [l[HhNۏLgY v^ǑSv^te9eeQece0 ,{kQag N~O[L?e{t[ N~O[L?e{t 0WeO[L?e{t[,gL?e:SWQ:gsQ0USMOl[HhNgY]\OۏLc[0vcw0SsgY NS_v ^S_SeNN~ck0 ,{]Nag RHhNXTNHhN g)R[sQ|bvQNsQ|Sq_THhNlQckYtv ^S_LVHhNS_NN gCgBlvQV0 RHhNXTvV 1uvQ@b^\O[L?e{t蕳Q[0O[L?e{t#NvV 1u NN~O[L?e{t蕳Q[0 ,{ASag O[L?e{tSvQRHhNXT[HhNgY]\O-NSvV[y[0]\Oy[0FUNy[S*NNy ^S_O[0 { ,{ASNag l[HhN1ul[L:NSu0WS~N NO[L?e{t蕡{01u gsQ:gsQ0USMO@b(W0WbHhNS_NNE\OO0WO[L?e{t蕡{fONgY]\O_U\v SN1u gsQ:gsQ0USMO@b(W0WbHhNS_NNE\OO0WO[L?e{t蕡{0 yN gsQ:gsQ0USMO@b(W0WbHhNS_NNE\OO0WO[L?e{t蕡{vl[HhN l[L:NSu0WO[L?e{t(WyNMR^S_Se6eƖnc v^MT_U\gS]\O0 ,{ASNag V[O[L?e{t蕝Olgb~~0cwOgY NRl[HhN: N -N.YTV[:gsQSuv N mSY*Nwꁻl:S0v^ v N hQVVQ͑'Y0 YBgHhN0 ,{AS Nag wꁻl:S0v^ O[L?e{t蕝Olgb~~0cwOgY NRl[HhN N w~:gsQSwꁻl:S0v^ v^\:gsQSuv N mS,gL?e:SWQY*N^0W0]0v b蕄v N -N.YTV[:gsQ(Wwꁻl:S0v^ vv^\:ggSuv V ,g:SQ͑'Y0 YBgHhN0 ,{ASVag -N.YTV[:gsQ:N,g|~Sul[HhNv gsQUSMO`Qyrk N[1u0WeO[L?e{tgYv SNTV[O[L?e{tcNfNbPgeft1u 1uV[O[L?e{t蕳Q[0 ,{ASNag [N͑'Y0 YBgvl[HhN N~O[L?e{tSNc[{wQ g{CgvO[L?e{t1uNyrkSV Ngb~~0cwOgYv SNb NN~O[L?e{tc[{ T~O[L?e{tKNV{CgSuNv ^S_,g@w g)RN_U\gY]\OvSROSFU㉳Q _ebqQ Tv N~O[L?e{tc[{0 N~O[L?e{t蕔^S_(Wc0Rc[{3uKNew7*N]\OeQ \OQc[{Q[ v^fNbwc[{vO[L?e{t蕌TvQN gsQO[L?e{t0SStHhNvO[L?e{t6e0R N~O[L?e{tfNbwT ^S_zsS\HhwSPgeyc[{vO[L?e{t v^fNbw gsQ:gsQ0USMO0 ,{ASmQag O[L?e{tSsHhN N^\N,g蕡{v ^S_SsKNew7*N]\OeQywQ g{CgvO[L?e{tbvQN0 cSyvO[L?e{t[{Cg g_v ^S_b NN~O[L?e{tc[{ N_QLy0 nc ,{ASNag SN(uNfHhNN[vPge /fnc0ncSb N ir N fN N N V HhNS_NNH N Ɖ,TDe05uP[penc mQ O[hg0R{U_ b/g8hgbJT N [~t[fN0 ,{ASkQag O[L?e{t(WHhNgǏ z-N ^S_Tl0Se0[‰0hQb0W6eƖ0SncPge v^NN[g08h[0 ,{AS]Nag 6eƖ0Svir^S_/fSir0(WSir NO,dЏ0 NfOX[ Ol^S_1u gsQ:gsQ0USMOO{0YtbOl^S_ԏ؏e SNbDdb6R\ONS fSirYb_bQ[vgqGr0U_P0irvgqGr0U_P ~NSir8h[eb~t[f:Nw[v SN\O:NncO(u0 ,{NASag 6eƖ0SvfN^S_/fSN0(WS_SNnx gVe SNO(uoR,gb Y6RN0 fNvoR,g0 Y6RN ~NSN8h[ev SN\O:NncO(u0fN gf9ebf9ea N\OQTtʑv bfNvoR,g0 Y6RN NS ffNSNSvQQ[v N\O:NncO(u0 ,{NASNag RHhNXT^S_6eƖ5uP[pencvSY}SO06eƖSY}SOnx gVe SNb Y6RbۏL\PYN0 ,{NASNag fNvoR,g0 Y6RN Ɖ,TDe05uP[pencv Y6RN irvgqGr0U_P ^S_DSN0SirX[>eYveW[f0 St ,{NAS Nag O[L?e{t[lQl>Nb0:gsQTUSMObJT0O[hgSs0 gsQyvmZl2V[y[vHhN~"} ^S_OlSeSt0 ,{NASVag O[L?e{tStmZl2V[y[vHhN~"}>Nb >NbN N?aalQ_*NNbUSMOOo`v ^S_(WSt{velf v^:NvQO[0 O[L?e{t蕔^S_[>NbNcOv gsQncPge0irTI{ۏL{v QwQc6enUS v^YUO{_e SNbgq0U_bU_P0 ,{NASNag O[L?e{tStmZl2V[y[vHhN~"} ^S_R+R\OQYt N ]~bSl2V[y[v ^S_ۏLRg N ~8h[ X[(WݏSO[l_lĉL:N FO`>fW{_ l g bqS[Tgv SN#b gsQ:gsQ0USMO[#NNXTۏLybċYe N l gl[N[bHhN~"}el8h[v NNYt0 ,{NASmQag O[L?e{tStmZl2V[y[vHhN~"} SsǑSeQecev ^S_zsS#N gsQ:gsQ0USMOTNXT\PbkݏlL:N ǑS gHece 2bkl[Vib'Y0 RgNzHh ,{NASNag O[L?e{t(WQ[/f&TzHhMR ^S_[mZl2V[y[vHhN~"}ۏLRg N/f&TX[(Wl[N[0RgQ[Sb N HhN~"}mSNXTv;NSONSW,g`Q N HhN~"}@bS fv/f&T^\[ /f&T bV[y[l2 /f&T0RRNzHhhQ0 ,{NASkQag Rg~_gT ^S_b_bRg`QbJT Q[SbHhN~"}`Q0Rg`QTYt^0 ,{NAS]Nag O[L?e{t蕔^S_9hncRg`QR+R\OQYt N nx gl2V[y[N[ N]~0RRNzHhhQv ^S_y gsQgY N nx gl2V[y[N[ \*g0RRNzHhhQ NwQ g{Cgv ^S_NNzHh NwQ g{Cgv ^S_yNwQ g{CgvO[L?e{tYt N nx gl2V[y[N[ FOHhN~"}Q[ NhQb g wHhN~"}yb>NbN0bJTNeEQ ~eEQHhN~"}Q[N NwQYgYagNv f NNNzHh gsQPgeX[chYg V *g bV[y[l2 FOX[(WݏSO[l_lĉN[v ^S_cwO0c[ gsQ:gsQ0USMOۏLgYt _eO[L?e{tSNvcg N *gݏSO[l_lĉ FOX[(WvQNmZݏlbݏ~N[v yN gsQLYt mQ HhN~"}S fv`Q1Y[v NNYt _eSNT gsQ:gsQ0USMOTHhNS_NNf`Q0 ,{ NASag RgeP:N2*Ng _eSN^1*Ng0͑'Y0 YBgvHhN~"} (W^gQN NRg[kv ~O[L?e{t#NybQTSN^0 RgePꁥc0RHhN~"}KNe{w HTbRg`QbJTKNebk0 ,{ NASNag ~Rg^S_NNzHhv RHhNXT^S_kXbzHhh v^DHhN~"}Pge0Rg`QbJT bO[L?e{t#N[yb0 ,{ NASNag O[L?e{t(WzHhT ^S_6R\OzHhwfN w gsQ:gsQ0USMOwzHhSq_THhNgY]\Ov SNvcwvQ N~;N{0 gNYt ,{ NAS Nag HhNzHhT O[L?e{t蕔^S_c>m2 TN NRHhNXTۏLgbc[0cwO gsQ:gsQ0USMOۏLg0 [N͑'Y0 YBgHhN O[L?e{tSN~~vsQbzNHh~ _U\HhNg0 ,{ NASVag HhNgQ[Sb N HhNS_NNvW,g`Q N HhNS_NN/f&T[eݏSO[l_lĉL:N N [eݏSO[l_lĉL:Nve00Wp0Kbk0TgNSvQN` V gel[N͑0N{0Q{bMQNYtv`b_ N NHhN gsQvvQNN[0 ,{ NASNag O[L?e{tvcg0hge RHhNXT N_\N2N v^^S_Q:yN hfN0 ,{ NASmQag :gsQ0USMO^S_ygMTHhNg]\O cOvsQnc0 :gsQ0USMO^S_[HhNS_NNQVX ۏL[g Sq_THhNgYv N_ybQvQQVX 0 ,{ NASNag HhNS_NN^S_ɉcS0MTg Y[f`Q N_N THhNbw`N2N`Q N_[bg N_\HhNgY`QJTwNN0 ,{ NASkQag RHhNXT(WHhNgǏ z-NSNHhNS_NN0NbvQNHhNsQ|N v^6R\O{U_0^S_*N+RۏL0 ,{ NAS]Nag Q[^S_Sb N NvW,g`Q N NNHhNS_NNbNHhNvT| N fHhNS_NN/f&T g#NNS#N{͑vN[ V @bfvN[SuvSV0e00Wp0Kbk0`I{ N vQNNHhN gsQvQ[0 ,{VASag {U_^S_ǑST{_ Y[[RHhNXTvcTNvVT{ۏLU_0U_NvH^S_~wQSO _NSa0[NNXf_ Nnv` {U_-N^S_Y[S f0 {U_^S_NN8h[ [l gRv ^S_TvQ[0U_ gbWov ^S_AQNfckbeEQ0Nnx{U_eT ^S_(W{U_ Nu~{ T0b~~{ Tv NXT^S_(W{U_-Nlf0 e SNhQ zU_0U_P v^OcU_0U_PDev[te'`0 ,{VASNag HhNS_NN0NbvQNHhNsQ|NBlLcOfNbPgev ^S_Q0_e RHhNXT_NSNBlHhNS_NN0NbvQNHhNsQ|NLfNQ0 HhNS_NN0NbvQNHhNsQ|N^S_(WvQcOvfNbPge~>\Y~{ T0SbpSvfNbPge^S_u~{ T0RHhNXT6e0RfNbPgeT ^S_(Wulf6e0Reg v^~{ T0 ,{VASNag HhNS_NNe RHhNXT^S_,TSHhNS_NNvHT3u0[vQHT3u ^S_ۏL8hg0 ,{VAS Nag RHhNXT(WHhNgǏ z-NSNg0 Y6RNHhN gsQveNDe0OU_0]\O{I{Pge g0NHhNS_NNvNOo`0s[hs`QI{Oo` gsQ:gsQ0USMOT*NN^S_NNMT0 ,{VASVag RHhNXT(WHhNgǏ z-NSN[Nl[HhN gsQv:W@b0irTۏLhg0hge hgNbN^S_(W:W0 RHhNXTSN9hnchg`Q6R\Ohg{U_0hg{U_1uRHhNXT0hgNbN~{ ThgNbN N(W:W0b~~{ Tv RHhNXT^S_(Whg{U_-Nlf0 ,{VASNag (WHhNgǏ z-N[V[y[}SObvsQe0Y0eNDeI{{vOX[ Ogq 0-NNSNlqQTVL?e:_6Rl 0vsQĉ[ۏL0RHhNXT^S_O Tc gNbNgpnZi S_:W_R{vOX[nUSN_NN Qf{vOX[[av Ty0ĉg*gfSVbt1u NEQRv NN~O[L?e{t蕔^S_NNhg0cwO0 MT:g6R ,{NASmQag wꁻl:S0v^ O[L?e{tN-N.YTV[:gsQO[]\O:gg(Wl[HhNgY]\O-N^S_vNMT0 :Sv^0ꁻl]N~SN N0WeO[L?e{t-N.YTV[:gsQO[]\O:ggMT]\Ov ^S_b@b^\wꁻl:S0v^ O[L?e{tOS0 ,{NASNag O[L?e{t蕔^S_R:_N T~~hv[0QO0[$R0h[0lQ[0V[[hQI{:gsQvOSMT ^zePhQOSMT:g6R qQ TZP}Yl[HhNgY]\O0 ,{NASkQag (Wl[HhNgY]\O-NQ0WSeMTv Qv^O[]\O蕌T0WeO[L?e{tSNvcT| vNKN^S_/ecMT0 l_#N ,{NAS]Nag (Wl[HhNgY]\O-N gsQ:gsQ0USMOSvQ]\ONXTb NMT _Z\OGP ?S0knc NvQNe_0YxHhNgYv [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NYR0 ONNUSMOSvQ]\ONXTOSR:gsQ0USMO0YxHhNgYv 1u gsQ;N{蕝OlNNYZ0 ,{mQASag O[L?e{t蕞Rtl[HhN *gOle\LL# bn(uLCg0s_L[0_y _v [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NYRgbrjv OlvzRN#N0 DR ,{mQASNag :gsQ0USMO]\ONXT[eO[l,{VASkQagĉ[vvQNݏlL:N O[L?e{tSNSgq,gRlgb~~0cwO:gsQ0USMOgYt0 ,{mQASNag gbL,gRl@bvefN_7h 1uV[O[L?e{t~N6R[0V[O[L?e{t蕡l g6R[_7h gbl]\O-NvvQNefN wꁻl:S0v^ O[L?e{tSNL6R[_7h0 ,{mQAS Nag ,gRl1uV[O[@\#ʑ0 ,{mQASVag ,gRl2018t^1g1eweL0V[O[@\1992t^11g20epSSv 0l[NNgYRlՋL 0 Te^bk0 PAGE PAGE 1 z |  X Z ~ ¶znbVJ>2CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ o(CJ,OJPJQJaJ,CJ,OJPJQJo(aJ, p r V X | ~  Z ÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ Z \ \^fhBD÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 8:DF÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ Fz|$&÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ XZfhtv÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ jlfhhjFH÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ HJLRTVdf24df÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ N P | ~ *!,!÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,!h!j!!!B"D"""v#x###&$($$$$÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $$p%r%%&&&&&&&&&&&&'÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ''B'D'''''''<(>(~((((b)d)÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ d)))))**D*F*z*|*****++P,÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ P,R,,,&-(---(.*...Z/\///&1(1÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ (1~112222F3H333f4h45555R6÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ R6T6666666677,7.7L7N7777÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 77:8<8\8^888888888992949÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 49N9P999v:x:z:|::::::;;"<$<÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $<<<<<<<<p=r===z>|>~>>>>÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ >??????z@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@÷xqk\VODCJ OJPJo(aJ 0JCJaJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH UCJaJ 0JCJaJ CJaJU0JUU0JUCJ OJPJo(aJ CJOJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ | Z r X ~ ddddddddddddddda$$ & Fda$$a$$ \ ^hD:Fdddddddda$$ & Fda$$dddddddddF|&Zhvddddddda$$ & Fda$$ddddddddddlhjHLTVf4fdddddddda$$ & Fda$$dddddddddP ~ ,!j!!D""x##($$$r%ddddddddddddddda$$ & Fda$$ddr%&&&&&&&'D''''>(((d)))ddddddddddddddda$$ & Fda$$dd)*F*|***+R,,(--*..\//(1122dddddddddddddddddd2H33h455T666667.7N777<8^88ddddddddda$$ & Fda$$dddddddd8888949P99x:|::::;$<<<< & Fda$$dddddd & Fda$$ddddddddd<<r==|>>>???|@~@@@@@ 9r 9r 9r 9r &`#$ dWD`dddd & Fda$$ddddda$$@@@@@@ dWD` 9r 9r 9r 9r &`#$,. A!#"$%S2P18) ^ \`\ .| ^| \`\ | . ^ \`\ )^\`\ .&66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJPJKHmH sH nHtH$A@$؞k=W[SONi@Nnfh@!"#$%&'()*+,-./01234 Fr%)28<@@56789:;<=>?[Gz Times New Roman-([SO;Wingdings7$@ Calibri7NSe-N[[SO;4 N[_GB2312 Normal.wptsQN~~f[`N/{_ 0l[HhNgYRl 0vw Administrator Administrator QhjFɃd'd 5!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2}[ 0( 6 S ? [!!@